ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) 

 Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Костюк Олег Миколайович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене. 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. 

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. 

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://into-profit.com/; – оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://into-profit.com/; – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://into-profit.com/. 

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги. 

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором. 

 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://into-profit.com/. «Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. «Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних від інших хмарних сервісів Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://into-profit.com/. «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://into-profit.com/ та акцептувала даний Договір. «Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору. «Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю. 

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. За цим Договором Виконавець приймає зобов’язання надати послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах, визначених цим Договором. 

3.2. Перелік, вартість та строки надання послуг визначаються на підставі Замовлень на надання послуг, що оформлюються у вигляді Додатків до цього Договору (далі – Додатки), узгоджених та затверджених Сторонами. 

 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Надання послуг Замовнику здійснюється відповідно до вибраного тарифного плану на сайті https://into-profit.com/. 

4.2. Замовлення може бути спрямоване Виконавцю по реквізитах, зазначених у даному Договорі, поштою, факсом, електронною поштою, передано безпосередньо кур’єром за адресою Виконавця, надано Виконавцю особисто або через уповноваженого представника. 

4.3. Підтвердженням виконання послуг Виконавцем за кожним етапом цього Договору та/або Замовлення є підписані Сторонами акти наданих послуг (далі - Акт). Кожний Акт надсилається Виконавцем Замовнику в письмовій формі і підписується Замовником протягом 3 робочих днів з моменту його отримання. У випадку, якщо Замовник не підпише Акт у визначений строк і не надасть Виконавцеві мотивованих претензій до вказаного Акту та наданих послуг у зазначений строк, акт вважається таким, що підписаний Замовником. 

 5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ 

5.1. Виконавець зобов’язаний: 

5.1.1. Надати послуги, передбачені п. 1.1. Договору своєчасно та якісно у відповідності до умов Договору та вимог, які звичайно ставляться до надання послуг такого роду. 

5.1.2. Вчасно та у повному обсязі інформувати Замовника про відомі Виконавцю можливі негативні для Замовника наслідки від тих або інших дій Замовника або третіх осіб. 

 5.1.3. Повідомляти Замовнику про обставини, що не дозволяють належним чином виконати прийняте до виконання Замовлення. 

5.1.4. Інформувати Замовника про стан надання послуг, відповідно до умов цього Договору. 5.1.5. Повідомити Замовника у письмовій формі у разі неможливості виконання умов цього Договору із зазначенням причин і доказів цього. 

 5.2. Виконавець має право: 

5.2.1. Вимагати від Замовника надання інформації та документів, необхідних для виконання предмету Договору відповідно до умов Договору. 

 5.2.2. Надавати послуги, передбачені умовами цього Договору особисто або із залученням інших осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником. 

 6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА 

6.1. Замовник зобов’язаний: 

6.1.1. На вимогу Виконавця, в розумний строк, надавати дійсні (правдиві) документи та достовірну (правдиву) інформацію, необхідні для виконання Договору. 

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати передбачені Договором платежі. 

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Отримувати від Виконавця відомості про хід виконання предмету Договору. 

6.2.2. Вимагати від Виконавця виправлення недоліків або усунення відступів від умов цього Договору у строк, погоджений Сторонами. 

 7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

7.1.Оплата послуг здійснюється Замовником у порядку, вказаному у Замовленнях згідно з інформацією вибраного тарифного плану на сайті https://into-profit.com. 

7.2. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://into-profit.com/ за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Заказать", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://into-profit.com/. 

7.3. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня. 

 8. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

8.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://into-profit.com/. 

 8.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. 

 8.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом: 

8.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або 

8.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа або юридична особа). 

8.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 

8.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів. 

8.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші). 

8.7. Повернення коштів відбувається на протязі 14 днів з моменту оплати в розмірі 70% від загальної суми оплати. Для цього замовнику необхідно надіслати офіційний лист на адресу info@into-profit.com, з обгрунтованими причинами поверненнята та повідомити про бажання повернення за телефоном +380 50 215 7859. 

 9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

9.1.Сторони цього Договору за період часу його дії та після належного виконання взаємних зобов’язань повинні зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони будь-якої юридичної, комерційної, технічної та фінансової інформації. 

9.2.Сторони приймають всі можливі заходи для того, щоб охороняти отриману інформацію від розголошення. 

9.3.Сторона, що передає конфіденційну інформацію в будь-якій формі, відповідає за точність і повноту такої інформації та документації або за наслідки, що випливають із її використання Стороною, що її одержала. 

9.4. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку дана інформація розкривається: 

9.4.1. у разі поширення загальної інформації із посиланням на співпрацю сторін 

9.4.2. при отриманні Стороною письмового запиту компетентного органу державної влади України, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації; 

9.4.3. у разі звернення до відповідних державних органів, якщо Сторона не виконує або неналежно виконує умови даного Договору; 

9.4.4. для виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором; 

9.4.5. при використанні конфіденційної інформації для отримання банківських послуг (в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування Сторони); 

9.4.6. при наданні конфіденційної інформації співробітникам Сторони та/або її уповноваженим представникам в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною; 

9.4.7. у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

9.5. Замовник зобов’язується надати Виконавцю будь-які оригінали документів, які необхідні Виконавцю для виконання умов цього Договору. 

9.6. Виконавець має право доступу до будь-якої конфіденційної інформації або комерційної таємниці Замовника, якщо останнім не буде встановлена спеціальна заборона доступу. 

 10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, масові заворушення, прийняття органами державної влади та органів місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, які унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зміна законодавства), які Сторони не могли передбачити в момент укладання Договору і які безпосередньо впливають на виконання Договору. 

10.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана попередити (усно, листом, факсом) іншу Сторону Договору про неможливість виконати умови Договору не пізніше 3-х днів з моменту початку дії таких обставин. При цьому Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили і яка сповістила про дію цих обставин іншу Сторону Договору, зобов’язана надати протягом 10 днів після повідомлення іншої Сторони документальне підтвердження настання дії обставин непереборної сили, видане компетентним органом України (в разі можливості отримання такого підтвердження). 

 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

11.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством. 

 11.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

11.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

 12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

 13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

13.1. Договір набирає чинності з моменту оплати і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

 13.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

13.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

 14. ГАРАНТІЇ ТА ЗАЯВИ СТОРІН 

14.1. Сторони цим підтверджують, що вони, а також особи, що приймають цей Договір від їх імені, будь-яким чином не обмежені у своїй право та дієздатності, мають весь комплекс прав, необхідних для взяття на себе зобов’язань за цим Договором, а також можливості, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань. 

14.2. Сторони не бачать будь-яких підстав, що могли б перешкодити їм у виконанні взятих за цим Договором на себе зобов’язань. Всі обставини, відомі сторонам на день укладення цього Договору є такими, що не можуть зумовити невиконання його умов. 

 15. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

15.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» кожна зі Сторін цього Договору гарантує, що у разі передачі персональних даних своїх представників та/або працівників, далі - суб’єктів ПД, іншій Стороні у процесі співпраці, відповідна Сторона отримала на необмежений строк однозначну, беззаперечну згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів ПД. 

15.2. Сторони гарантують, що передача та обробка персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного суб’єкта ПД, яка була надана Стороні, що передає, або в чинному законодавстві, та що отримані дані обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. 

15.3. Сторони гарантують, що суб’єкти ПД були належним чином повідомлені про свої права як суб’єктів ПД, мету обробки та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону, та про те, що їх персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних іншої Сторони, та можуть бути передані для обробки розпорядникам баз ПД та третім особам, афілійованим особам іншої Сторони в Україні та за кордоном (у т.ч. транскордонна передача), а також їх контрагентам. 

15.4. Сторона, що отримала персональні дані відповідно до умов цього Договору, обробляє такі персональні дані з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання Сторонами умов цього Договору. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки. 

15.5. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Винна Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні спричинені останній будь-які прямі збитки. До таких збитків Сторони зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони. 

 

"Виконавець" ФОП Костюк О.М. 

Місцезнаходження: вулиця Володимира Винниченка, будинок 3, Київ, Україна, 04053 

РНКОПП 2853020534 

р/р UA973206490000026004052730703 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649 

тел: +380 50 215 7859 

Електронна адреса: info@into-profit.com 

 Костюк Олег Миколайович